Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne, które stanowią ok 12 % ogółu mieszkańców Polski,  powinny być aktywnymi uczestnikami życia społecznego i zawodowego, powinny mieć zapewniony dostęp do zatrudnienia, świadczeń zdrowotnych, edukacji na równi z innymi osobami.

Do programu wprowadzone zostały następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

  • Przewóz osoby niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do ośrodka wykonującego badania i z powrotem – do miejsca zamieszkania.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny zgłosić taką potrzebę  do poradni POZ, która bierze udział w programie https://profilaktygis.pl/osrodki-wykonujace-badania/ lub dzwoniąc pod nr tel. (44) 786 81 49. UWAGA – konieczność posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pierwszeństwo w dostępie do bezpłatnego transportu w ramach programu mają osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

 

Organizacja przewozu osób niepełnosprawnych do ośrodków wykonujących badania  będzie możliwa od stycznia 2018r.

  • Dostępność do edukacji prozdrowotnej/informacji o programie profilaktycznym – poprzez materiały zamieszczane na portalu profilaktygis.pl. Istnieje możliwość przełączenia szablonu strony dla osób niedowidzących (odwrócony kontrast oraz powiększenie czcionki).

Aby skorzystać z tych opcji należy na portalu www.profilaktygis.pl kliknąć na znaczek znajdujący się w górnej części ekranu – po prawej stronie.

  • Osoby niepełnosprawne spełniające warunki uczestnictwa w programie (ANKIETA dostępna TU:  https://profilaktygis.pl/przystap-do-programu/ ) mogą zgłaszać organizatorowi inne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które umożliwią wzięcie udziału w programie. Mogą to być np.  konieczność zapewnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta tłumaczącego na język łatwy, zmiana procedury rekrutacji i in.

 Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić  potrzeby warunkujące udział w programie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: kinga.jozwik@nu-med.pl. Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania, wypełnienia i przesłania TU:

Zal_nr 3_ANKIETA

Zal_nr_5_KWESTIONARUSZ

Zal_nr_7_DEKLARACJA_UCZESTNICTWA

Zal_nr_8_ZGODA_NA_PRZETW_DANYCH_OSOB

Skany wypełnionych i podpisach dokumentów należy przesłać na wskazany adres mailowy.

UWAGA! Warunkiem udzielenia wsparcia jest załączenie kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Osobom niepełnosprawnym, które  wymagają pomocy przy wypełnieniu zgłoszenia, udzielimy wsparcia. Prosimy o kontakt telefoniczny – (44)  786 81 49 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) . Indywidualnie ustalimy miejsce i termin wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.