Regulamin Projektu

REGULAMIN PROJEKTU „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki”

DEFINICJE
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1 „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta;

2 „uczestnik Projektu” oznacza uczestnika w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

3. „projekt”- oznacza Projekt „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki (dalej Projekt), realizowany na terenie 3 województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne; zgodnie z umową nr: POWR.05.01.00-00-0008/16-00

4. „przetwarzanie danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;

5. „POZ”- podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

6. „placówka POZ”- placówka podstawowej opieki medycznej

7. „organizator projektu”- NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 35; 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki (dalej Projekt), realizowanym na terenie 3 województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

2. Regulamin określa:

a) cel Projektu,

b) zakres wsparcia,

c) procedurę rekrutacji Uczestników i Podmiotów do udziału w Projekcie, d) monitoring Uczestników Projektu, e) postanowienia końcowe.

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą – Skarbem Państwa- Ministrem Zdrowia z siedzibą przy ul. Miodowej 15; 00-952 Warszawa nr: POWR.05.01.00-00-0008/16-00

4. Każdy z kandydatów na Uczestnika Projektu lub Podmiot zaangażowany w realizację Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

5. Beneficjentem Projektu jest NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 35; 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

6. Projekt realizowany jest w okresie od 2017-07-01 do 2020-06-30

7. Biuro Projektu mieści się pod adresem: ul. Jana Pawła II 35; 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

8. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 6000 osób w wieku 40-65 lat – kobiet i mężczyzn (2400 K i 3600 M, tzw. UCZESTNICY INDYWIDUALNI) będących w grupie podwyższonego ryzyka (tj.: wieloletni palacze, osoby nadużywające alkoholu, mające podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego), u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych: -pieczenie języka, -niegojące się owrzodzenie lub czerwone/białe naloty w jamie ustnej, – ból gardła, – przewlekła chrypka, – guz na szyi, – niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, – ból w trakcie połykania lub problemy z połykaniem.

Wsparciem zostaną też objęte osoby w wieku 40-65 lat, które nie są w grupie podwyższonego ryzyka (opisanej powyżej) a u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z w/w objawów.

9. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 70 placówek POZ (INSTYTUCJE OTRZYMUJĄCE WSPARCIE) oraz 140 osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki medycznej (PRACOWNICY INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCEJ WSPARCIE). Wsparcie polegać będzie na udziale w szkoleniu dla personelu medycznego POZ, umożliwiającym pracownikom POZ nabycie nowych kompetencji.

II. CEL PROJEKTU

Główne cele projektu to: -trwały wzrost świadomości społecznej i medycznej na temat nowotworów głowy i szyi -wczesne wykrycie i szybka diagnostyka nowotworów -zbudowanie w obszarze 3 województw (łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego) trwałych trendów profilaktyki nowotworów głowy i szyi -skoordynowana opieka nad pacjentem od profilaktyki przez diagnostykę po leczenie.

Cele projektu wynikają z celu szczegółowego POWER tj: Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.

III. ZAKRES WSPARCIA

W celu osiągnięcia w/w rezultatów, Projekt zakłada realizację następujących działań:

1) Edukacja kadry medycznej (lekarze/lekarki POZ i pielęgniarki/pielęgniarze zatrudnieni w placówkach POZ). W ramach zadania planuje się przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 140 pracowników (98 kobiet i 42 mężczyzn) zatrudnionych w 70 placówkach POZ z obszaru 3 województw (łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie) z zakresu:

a) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi,

b) znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego doboru,

c) umiejętności leczenia oraz terapii chorych z nowotworami głowy i szyi,

d) umiejętności prowadzenia procesu rehabilitacji w/w osób po leczeniu,

e) właściwa komunikacja z pacjentem onkologicznym (przygotowanie do diagnozy, motywowanie do leczenia), f) psychologiczne funkcjonowanie pacjentów onkologicznych, g) opieka psychologiczna, wsparcie emocjonalne, współpraca dla dobra chorego.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie wrzesień-grudzień 2017r.

2) Wytypowanie osób do badań przesiewowych i realizacja świadczeń zdrowotnych.

Lekarze POZ z placówek POZ, które wezmą udział w projekcie stworzą listy pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór głowy i szyi wg charakterystyki grupy docelowej. Wstępnie wyselekcjonowani pacjenci będą zapraszani na badania. Podczas badania lekarz: -przekaże pacjentowi informacje dotyczące zapobiegania chorobom nowotworowym głowy i szyi -weryfikuje czy u pacjenta przez okres dłuższy niż 3 tygodnie występują objawy nie związane z infekcją górnych dróg oddechowych. Jeśli objawy choroby występują, pacjent wypełnia ankietę dot. czynników ryzyka, która kwalifikuje go do dalszych etapów projektu. Lekarz rodzinny przekazuje informacje o adresach placówek medycznych w zakresie laryngologii, w których pacjent uzyska dalszą pomoc.

Pacjenci z grupy ryzyka, u których występują objawy choroby, mogą zgłosić się do programu samodzielnie, poprzez zgłoszenie do poradni laryngologicznej. W sytuacji, gdy pacjent zgłosi się sam na badanie do poradni specjalistycznej, również wypełnia ankietę dotyczącą czynników ryzyka. Personel medyczny poradni laryngologicznej weryfikuje czy pacjent kwalifikuje się do projektu. W ramach badań przesiewowych założono wykonanie 6000 porad laryngologicznych i badań laryngologicznych przy użyciu nasofiberoskopu. W wyniku tych badań część osób zostanie skierowana na etap diagnostyki pogłębionej. U tych osób zostaną bowiem zdiagnozowane podejrzane zmiany chorobotwórcze. Ze względu na różne lokalizacje podejrzanych zmian, niezbędne będzie przeprowadzenie kilku badań weryfikujących. O rodzaju wykonywanych badań dodatkowych dostępnych w ramach projektu decyduje lekarz laryngolog.

Planowane jest, że 720 osób skorzysta z usługi medycznej na etapie diagnostyki pogłębionej.

W ramach diagnostyki pogłębionej planuje się wykonać: 216 – biopsji cienkoigłowych z badaniem cytologicznym 72 – liczba wykonanych markerów nowotworowych HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 (badanie bez udziału lekarza)

72- liczba wykonanych markerów nowotworowych HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 (badanie z udziałem lekarza) 576 szt.- wykonanych pobrań wycinka wraz z badaniem histopatologicznym 432 szt. – wykonanych USG szyi.

Dodatkowym działaniem w ramach projektu będzie wdrożony program wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi.

3) Stworzenie sieci jednostek uczestniczących w projekcie w celu realizacji diagnostyki podstawowej i pogłębionej oraz systematyczny monitoring tych placówek. Działanie ma na celu zapewnienie pacjentom zintegrowanej usługi medycznej, od wizyty u lekarza POZ, poprzez badanie u laryngologa, diagnostykę pogłębioną aż do etapu leczenia onkologicznego w ośrodku specjalistycznym. Planuje się podpisanie umów o współpracy z: 70 PLACÓWKAMI POZ z 3 woj. (kwalifikacja pacjentów do badań przesiewowych) 10 PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI W ZAKRESIE LARYNGOLOGII – lecznicze na poziomie Ambulatoryjnej Opieki Specjalisty (diagnostyka podstawowa) 6 OŚRODKAMI SPECJALISTYCZNYMI W ZAKRESIE LARYNGOL. wykonującymi badania: USG, biopsja cienkoigłowa, pobranie wycinka, markery nowotworowe HPV (diagnostyka pogłębiona).

Wykaz wszystkich placówek biorących udział w projekcie jest aktualizowany na stronach: www.numed.pl oraz www.profilkatygis.pl.

4) Działania edukacyjne wśród lekarzy laryngologów i stomatologów. W ramach działań informacyjnych przeprowadzone zostaną spotkania edukacyjne z laryngologami i stomatologami z terenu 3 województw (łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego). Specjalistom podczas spotkań edukacyjnych zostaną przedstawione broszury informacyjne i materiały szkoleniowe na temat rozpoznawania i profilaktyki nowotworów głowy i szyi Zostaną też zaopatrzeni w ulotki przeznaczone dla pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka. Planuje się objąć takim wsparciem min. 210 gabinetów laryngologicznych i stomatologicznych

5) Działania informacyjne na temat profilaktyki nowotworów głowy i szyi oraz zwiększenie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi.

W ramach tych działań zostanie:

– uruchomiona platforma współpracy/ komunikacji dla wszystkich uczestników projektu pod adresem www.profilaktygis.pl. Celem uruchomienia platformy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy lekarzami POZ, laryngologami, osobami decyzyjnymi w projekcie, pacjentami, organizacjami skupiającymi pacjentów z nowotworami szyi i głowy i in. – zorganizowanych min. 10 spotkań o charakterze edukacyjno-informacyjnych dla pracowników min. 10 przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 50 osób, z których 60% stanowią mężczyźni (jako grupa statystycznie częściej chorująca na nowotwory głowy i szyi). Podczas spotkań przekazane zostaną informacje na temat postaw prozdrowotnych, czynników ryzyka, wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi oraz możliwości wzięcia udziału w programie. – opracowane broszury informacyjnej dla pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka oraz kampania edukacyjna w lokalnych mediach na temat czynników ryzyka

IV. REKRUTACJA DO PROJEKTU

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH

1. Grupę docelową projektu stanowią , oprócz osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki medycznej, osoby w wieku produkcyjnym, będące w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby. Są to osoby z grupy wiekowej 40-65 lat, znajdujące się w grupie ryzyka tj. są wieloletnimi palaczami, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem.

Uczestnikami projektu mogą być też osoby w wieku 45-60 lat, które nie są wieloletnimi palaczami, nie nadużywają alkoholu, jak również nie mają podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, a u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z ww. objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych.

2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych min. 6000 uczestników (pacjentów) w tym 2400 kobiet i 3600 mężczyzn. By zostać uczestnikiem projektu osoba musi spełniać poniższe warunki: – miejsce zamieszkania: na terenie jednego z 3 województw: łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego1 – wiek: przystępując do projektu uczestnik/uczestniczka musi mieć ukończony 40 rok życia i nie przekraczać 65 roku życia2. – spełniać definicję grupy docelowej projektu podaną powyżej – wypełnić dokumenty niezbędne do objęcia wsparciem w ramach projektu tj.:

a) Ankieta dotycząca czynników ryzyka (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

b) Kwestionariusz osobowy/Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 5 do Regulaminu)

c) Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 7 do Regulaminu)

d) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 8 do regulaminu)

3. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z różnych usprawnień mających na celu ich równy dostęp do udziału w projekcie. Głównym wsparciem przewidzianym w projekcie jest zapewnienie transportu z miejsca zamieszkania do specjalisty lub na badania. Osoba z niepełnosprawnością, chcąca korzystać z dodatkowego wsparcia w projekcie jest zobowiązana do 1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 2 Wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 40 roku życia (od dnia 40 urodzin) do dnia poprzedzającego ukończenie 65 roku życia (do dnia 65 urodzin).Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Przedłożenia wraz z dokumentami zgłoszeniowymi Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375). Na formularzu deklaracji uczestnictwa w projekcie, osoba z niepełnosprawnością zaznacza jaki rodzaj usprawnień w projekcie jest niezbędny, by mogła w nim uczestniczyć na równi z osobami pełnosprawnymi.

4. Pierwszeństwo w dostępie do bezpłatnego transportu w ramach projektu będą miały osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich. O przyznaniu tego wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu środków dostępnych w projekcie.

5. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o zasadę niedyskryminacji, w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich osób, uwzględniając kryteria projektu, w oparciu o dokumenty aplikacyjne, zgodnie z zasadą równości szans, równym dostępem do wsparcia bez względu na płeć, niepełnosprawność itp. Przez cały okres rekrutacji Kierownik/czka Projektu prowadzić będzie monitoring w celu zachowania zasady równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych projektem.

6. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie na terenie 3 województw: łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego w okresie od 18.09.2017 r. i potrwa do momentu zrekrutowania 6000 osób (3600 Kobiet i 2400 Mężczyzn)

7. Rekrutacja zostanie zawieszona, gdy zbierze się 100% osób.

8. Aplikować do udziału w Projekcie mogą wszystkie osoby spełniające kryteria uczestnictwa w Projekcie.

9. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata decyduje lekarz POZ lub personel medyczny poradni laryngologicznej (w przypadku samozgłoszenia Pacjenta).

10. Dokumenty Rekrutacyjne złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w dokumentacji projektu.

11. Rekrutacja składa się z następujących etapów:

a) Zapoznanie się z Regulaminem projektu „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki” dostępnym na stronie internetowej www.nu-med.pl oraz www.profilaktygis.pl, w Biurze Projektu oraz u podmiotów współpracujących (placówki POZ, poradnie specjalistyczne, szpitale itp.)

b) Prawidłowe zgłoszenie, które następuje poprzez dostarczenie do placówki POZ lub poradni laryngologicznej poprawnie wypełnionych dokumentów:

• Ankieta dotycząca czynników ryzyka (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

• Kwestionariusz osobowy/Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 5 do Regulaminu) • Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 7 do Regulaminu) • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 8 do regulaminu)

• w przypadku osób z niepełnosprawnością – orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375).

Ww. dokumenty muszą być opatrzone czytelnymi podpisami Kandydata na Uczestnika Projektu lub w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej przez jej prawnego opiekuna.

Dokumenty dostępne są na stronie www.nu-med.pl oraz www.profilaktygis.pl , w placówkach POZ oraz placówkach realizujących badania diagnostyczne w ramach programu, w Biurze Projektu oraz u członków zespołu projektu podczas bezpośrednich spotkań. Lista placówek, które biorą udział w projekcie będzie udostępniona na stronie www.nu-med.pl oraz www.profilaktygis.pl . W wypadku osób niepełnosprawnych zespół projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

Zakwalifikowanie Uczestnika do projektu odbywać się będzie na bieżąco na podstawie oceny kompletnych dokumentów (z możliwością wezwania do uzupełnienia braków) oraz zgodności oświadczeń z kryteriami grupy docelowej (zgłoszenia niespełniające wymogów zostaną odrzucone), podania danych o których mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020. Weryfikacji uczestników będzie dokonywał personel medyczny placówek POZ i poradni laryngologicznych.

Kandydat zostanie poinformowany ustnie przez personel medyczny POZ lub poradni laryngologicznych o spełnieniu bądź nie warunków udziału w programie oraz o ewentualnej możliwości uzupełnienia braków w dokumentach.

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik Projektu powinien poinformować Organizatora o swojej rezygnacji (tel. 44 786 81 49 lub e-mail: fundusze.tomaszów@nu-med.pl). Jeśli w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia się do Projektu, Uczestnik nie zgłosi się do kolejnego etapu projektu (badania diagnostyczne na etapie podstawowym lub pogłębionym), będzie to równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie nie wiąże się z żadnymi karami finansowymi.

REKRUTACJA PODMIOTÓW SEKTORA OCHRONY ZDROWIA I ICH PRACOWNIKÓW

1. W ramach projektu prowadzony będzie też nabór do projektu:

–  70 placówek POZ oraz ich 140 pracowników (lekarze/lekarki rodzinne i pielęgniarki/pielęgniarze) 98 kobiet i 42 mężczyzn oraz

–  10 podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne na poziomie AOS (specjalistyczne poradnie laryngologiczne) oraz

–   210 gabinetów laryngologicznych i stomatologicznych

z terenu 3 województw (łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego).

2. Celem rekrutacji jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, w szczególności realizacja świadczeń zdrowotnych na poziomie POZ i AOS na rzecz pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka (kwalifikacja pacjentów do badań przesiewowych, realizacja świadczeń zdrowotnych) oraz pogłębienie wiedzy lekarzy i pielęgniarek POZ z zakresu programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi poprzez realizację cyklu szkoleń.

3. Rekrutacja do projektu 70 placówek POZ odbywa się w ramach otwartego naboru. I otwarty nabór zostanie ogłoszony w dniu 07.08.2017r. i potrwa do 25.08.2017r. Jeśli w wyniku naboru nie zostanie wybranych 70 placówek POZ, procedura naboru będzie kontynuowana. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie www.nu-med.pl.

Do udziału w projekcie zakwalifikować można podmiot, który prowadzi działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z określonymi w tym zakresie przepisami prawa, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz współpracuje/zatrudnia co najmniej 1 lekarza rodzinnego lub innego lekarza z uprawnieniami do tworzenia aktywnej listy pacjentów. Miejsce prowadzenia działalności leczniczej podmiotu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej znajduje się na terenie jednego z województw: łódzkie, świętokrzyskie lub mazowieckie.

Rekrutacja do projektu placówek POZ będzie trwała do momentu zebrania min. 70 placówek POZ. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane placówki POZ, które uzyskają najwięcej punktów przy ocenie ofert. Planuje się, że będą to:

-23 placówki z woj. mazowieckiego,
-23 placówki z woj. świętokrzyskiego,
-24 placówki z woj. łódzkiego.
Jeżeli w wyniku otwartego naboru placówek POZ Organizator nie uzyska wymaganej liczby placówek w jednym lub dwóch z w/w województw i jednocześnie w innym województwie zgłosi się większa liczba placówek POZ spełniających warunki udziału w postepowaniu, możliwy jest wybór placówek z województwa z większą liczbą ofert, z zastrzeżeniem, że łączna liczba wybranych placówek POZ wyniesie 70.
Z każdej placówki POZ 2 pracowników weźmie udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje w zakresie wdrażania programu profilaktycznego. Zakres tematyczny szkolenia: a) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi, b) znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego doboru, c) umiejętności leczenia oraz terapii chorych z nowotworami głowy i szyi, d) umiejętności prowadzenia procesu rehabilitacji w/w osób po leczeniu, e) właściwa komunikacji z pacjentem onkologicznym (przygotowanie do diagnozy, motywowanie do leczenia), f) psychologiczne funkcjonowanie pacjentów onkologicznych, g) opieka psychologiczna, wsparcie emocjonalne, współpraca dla dobra chorego.

O miejscach i terminach szkoleń Organizator poinformuje placówki POZ z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.

4. Nabór do projektu podmiotów leczniczych realizujących świadczenia na poziomie AOS prowadzony jest do dnia 31.08.2017. W sytuacji gdy w wyniku ogłoszonego naboru nie zgłosi się 10 podmiotów leczniczych spełniających warunki udziału w postępowaniu, nabór będzie kontynuowany.

Warunki udziału w rekrutacji:

– wpisanie podmiotu  do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

– dysonowanie  lekarzami ze specjalizacją z otolaryngologii/otorynolaryngologii,

– posiadanie działającego fiberoskopu,

– posiadanie miejsca prowadzenia działalności leczniczej na terenie jednego z 3 województw: łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie

Szczegóły dotyczące naboru będą aktualizowane na stronie www.nu-med.pl.

5. Nabór do projektu lekarzy laryngologów i stomatologów pracujących w 210 gabinetach z terenu 3 województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego odbywać się będzie w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Szczegóły dotyczące naboru będą aktualizowane na stronie www.nu-med.pl.

V. ZASADY MONITORINGU

1. Wszyscy uczestnicy (indywidualni i instytucjonalni mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny Projektu i jego rezultatów. 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/p,46,o-nas/p,266,profilaktyka/p,273,program-wczesnegowykrywania-nowotworow-glowy-i-szyi.html

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017 r. Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu.

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga kierownictwo NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 35; 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Załączniki:

• Załącznik nr 3 – Ankieta dotycząca czynników ryzyka

• Załącznik nr 5 – Kwestionariusz osobowy/Formularz zgłoszeniowy

• Załącznik nr 7 – Deklarację uczestnictwa w projekcie

• Załącznik nr 8 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zal_nr 3_ANKIETA

Zal_nr_5_KWESTIONARUSZ

Zal_nr_7_DEKLARACJA_UCZESTNICTWA

Zal_nr_8_ZGODA_NA_PRZETW_DANYCH_OSOB